Regulamin najmu krótkoterminowego

Biały Dom – 2 Bedrooms

Ceglana 72 Studio

Definicje

Wynajmujący – Firma Biały Dom Krystyna Magiera, z siedzibą w Katowicach przy ul. Bytomskiej 3. NIP: 6340028963

Gość lub Najemca – osoba dokonująca rezerwacji i/lub zawierająca umowę najmu krótkoterminowego z Wynajmującym.

Biały Dom – 2 Bedrooms – apartament położony w Katowicach przy ulicy Bytomskiej 3, lub Ceglana 72 Studio, dalej apartament.

Rezerwacja

Warunkiem wynajęcia apartamentu jest dokonanie rezerwacji pobytu on-line za pomocą jednego z serwisów rezerwacyjnych, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dokonanie rezerwacji za pomocą jednego z serwisów rezerwacyjnych nie zwalnia Gościa z obowiązku akceptacji niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowy najmu krótkoterminowego.

Warunkiem udostępnienia apartamentu „Biały Dom – 2 Bedrooms” lub „Ceglana 72 Studio” jest podpisanie umowy najmu krótkoterminowego, która pełni także funkcję karty meldunkowej. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Jeżeli dokument budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z Gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

W wielu przypadkach zameldowanie odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem kodu lub sejfu na klucze. W przypadku zameldowania zdalnego umowa zostaje zawarta ustnie. Odbiór kluczy lub wejście do apartamentu za pomocą kodu jest równoznaczny z zawarciem umowy najmu i akceptacją niniejszego regulaminu.

W wypadku odmowy podpisania umowy lub nie okazania wymaganego dokumentu tożsamości, obsługa ma prawo odstąpić od zameldowania i nie wydać kluczy do apartamentu, pomimo wcześniejszej rezerwacji. Wówczas Gość zobowiązany będzie do uiszczenia należności za jedną dobę tytułem zryczałtowanego odszkodowania. Podczas przekazywania kluczy, osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych, stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym apartamentu, oraz ilości urządzeń i wyposażenia w nim się znajdujących. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

Czas trwania najmu

Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11.00 (W Ceglana 72 Studio jest to 14:00 i 10:00 ). Najem trwa przez czas określony przez strony w umowie, dokonanej rezerwacji za pośrednictwem serwisów rezerwacyjnych, lub wysłanym potwierdzeniu za pomocą poczty e-mail. W wypadku nie zwolnienia apartamentu do godziny 11:00 naliczana jest opłata za kolejną dobę.

Zasady korzystania z apartamentu

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać: grzałek elektrycznych, grzejników i palników gazowych, nie będących na wyposażeniu apartamentu. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania świeczek i otwartego ognia, z wyjątkiem płyty gazowej, będącej częścią wyposażenia, a także zakaz ładowania elektrycznych środków transportu jak samochody, rowery elektryczne, hulajnogi itp.

Przed każdym opuszczeniem apartamentu Wynajmujący zobowiązany jest do wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych i gazowych, nie pozostawiania odkręconej wody i prawidłowego zamykania apartamentu. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od Wynajmującego. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić zameldowania gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.

W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 6:00. Urządzanie w apartamencie imprez i głośnych libacji jest zabronione. W przypadku złamania powyższego zakazu Wynajmujący ma prawo zakończyć najem i wyprosić Gości z apartamentu ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu opłat, lub naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 700 PLN (siedemset złotych polskich).

W apartamencie mogą przebywać jedynie zameldowane osoby. Obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania gości nie zadeklarowanych podczas zameldowania, także przed godz. 22:00. * Wyjątki od tej reguły wymagają zgody obsługi obiektu.

Gość zobowiązuje się uregulować należność w kwocie 200 PLN (dwieście złotych polskich) za każdą nie zadeklarowaną podczas zameldowania osobę, w przypadku stwierdzenia jej pobytu na terenie apartamentu. Gość został poinformowany, że wejście do apartamentu i jego otoczenie jest monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą roszczeń w przypadku złamania regulaminu.

Zwrot przedmiotu najmu, odpowiedzialność za szkody.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w apartamencie, w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu, a odpowiedzialność Gościa za ewentualne straty obejmuje osoby mu towarzyszące, a także wszystkich gości i osoby którym umożliwił czasowy pobyt w apartamencie. Gość zobowiązuje się do wpłaty odszkodowania, na rachunek Wynajmującego, za ewentualne straty lub zniszczenia powstałe w apartamencie, w terminie 7 dni od dnia opuszczenia apartamentu.

Wynajmujący jest uprawniony do zaliczenia na poczet odszkodowania uiszczonej kaucji. Gość zostanie poinformowany o naliczeniu odszkodowania listem poleconym na adres wskazany podczas zameldowania. Kwotę odszkodowania określa Wynajmujący. Odszkodowanie powinno pokryć koszty przywrócenia apartamentu i/lub jego wyposażenia do stanu sprzed daty powstania usterki lub uszkodzeń. Jeżeli powstałe straty lub uszkodzenia uniemożliwiłyby wynajem apartamentu po opuszczeniu przez Gościa, lub obniżyły standard apartamentu, Wynajmujący może obciążyć Gościa dodatkowymi kosztami, aby pokryć powstałe straty i utracone korzyści do momentu usunięcia usterek lub uszkodzeń. Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do usuwania usterek lub uszkodzeń po opuszczeniu apartamentu przez Gościa, w trakcie pobytu którego powstały straty lub uszkodzenia.

Postanowienia końcowe

Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa w ciągu 14 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany wynajem.

Faktury VAT za pobyt wydajemy na życzenie Gościa w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany przez Gościa adres, lub przesłane drogą elektroniczną.

W przypadku braku porozumienia między Wynajmującym a Gościem, wszelkie roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Otwórz chat
1
Dzień dobry. W czym mogę pomóc?